EDB Ordbog

Hvad betyder fagudtrykkene?

Klik på bogstaverne herunder for at finde det ord, du søger.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A

Accelerator
Udvidelseskort, som accelererer kernefunktioner, kortet udfører selv komplekse kalkulationer og aflaster dermed CPU-en (processoren).

Acrobat
Adobe Systems software for flere platforme, f.eks. Mac, pc og Unix. Er et medieuafhængigt (CD-ROM, netværksprotokoller) udvekslingsformat af elektroniske dokumenter med bibeholdelse af tekst, typografi, layout, billeder og illustrationer samt farver. Programmerne Acrobat Distiller og Acrobat Capture konverterer filer eller scanner papirdokumenter og gemmer informationerne i Portable Document Format (PDF). PDF-dokumenterne kan derefter læses og udskrives med programmet Acrobat Reader.

Additions (Add-ons)
Specielle program moduler, ofte udviklet af tredjeparts leverandører, udvider/tilføjer funktionalitet programmer. F.eks. grafiske programmer.
Se også plug-ins.

Adgangskode
Bogstavkombination, der skal bruges sammen med et brugernavn for at identificere sig overfor en computer.

ADSL
(Assymetric Digital Subscriber Line) er en teknik, der muliggør højhastighedsforbindelse gennem bredbåndsnet til Internet gennem almindelige telefonlinier. Betegnelsen Assymetric viser, at forbindelsen fra brugeren til Internetcentralen, og fra centralen til brugeren, typisk sker med forskellig hastighed.

Aliasing
Terminologi, som beskriver den trappeeffekt, der optræder specielt ved lav opløsning. Det modsatte af anti-aliasing (se dette).

Animation
Serie af tegninger eller grafisk kreerede billeder (3D), der forekommer som bevægelse, når de bliver vist hurtigt i rækkefølge efter hinanden.

ANSI
Forkortelse for American National Standards Institute. Karaktersæt, som benyttes i Windows. Sættene indeholder ud over internationale tegn også nationale tegn. F.eks. indeholder tegnsættet til dansk æ, ø og å. Hvert sprog har sit tegnsæt/nummer. ANSI er en kode for oversættelse fra byte til læselige tegn.
Se også
ASCII

Anti-Aliasing
Metode til fjernelse af trappeeffekt på kurver og diagonale linier på skærm og printere med lav opløsning. Metoden kan fungere på flere måder, men vil i de fleste tilfælde kreere en overgang mellem forgrunds- og baggrundsfarve ved hjælp af punkter i varieret størrelse.

API
Application Programming Interface
Grænseflade imellem programmer (styresystem, applikationer, plug-ins mv.), som gør det muligt for disse at kommunikere indbyrdes.

Applikation
Synonym for program.

ASCII
American Standard Code for Information Interchange
Internationalt karaktersæt, som beskriver alphanumeriske karakterer i en computer med det formål, at kunne udveksle informationer imellem forskellige platforme. En 7-bit tabel kan kun indeholde 27 =128 tegn (alle internationale tegn). Ved udvidelse til 8-bit gives plads til 128 tegn mere, som benyttes til nationale tegn for de respektive sæt. Hvert sprog har sit tegnsæt/nummer.

Attachement
Vedhæftet fil til e-mail. Med en e-mail kan du sende små programmer, billeder osv.

B

TIL TOP


Backbone
De store informationslinier, der binder Internet sammen, f.eks. mellem USA og Europa.

Back-end
Sidste station i et netværk. Med egen CPU, med direkte adgang til perifere enheder (diskdrev, printere mv.). Kan være værtscomputer, eller i et client-server miljø, en server.

Basic Input/Output system
ROM integrerede Input og Output rutiner som indlæser og overvåger operativsystemet samt kontrollerer kommunikationen mellem computeren og perifere enheder.

Bibliotek
er en gruppering på en disk af et antal filer eller fortegnelsen over disse filer. Et bibliotek kan indeholde andre biblioteker. Andre betegnelser for biblioteker er folder, katalog eller mappe. Et ofte brugt engelsk ord er directory.

Binært tal
er et tal opbygget af cifrene 0 og 1. En computer arbejder internt med binære tal (tal i to-tal systemet), brugeren ser computerens information som normale decimale tal (tal i ti-tal systemet).

BIOS
Basic Input/Output System
ROM integrerede input og output rutiner, som indlæser og overvåger operativsystemet samt kontrollerer kommunikationen mellem computeren og perifere enheder.

Bit, binary digit
Den mindste digitale dataenhed, der kan behandles i en computer. Kan kun indeholde værdierne "1" eller "0" (sand eller falsk). 8 bit = 1 Byte.

Bitmap
Fil bestående af pixels (punkter), sat op i en matrix som, bestemmer en specifik gråtone- eller farveværdi, så tekst, grafik og billeder kan kreeres. Benyttes som et sæt af tænd/sluk instruktioner til laserstråle, printerhoved og skærm mv.

Black Box
Systemmodul, som modtager input og konverterer til output. Også en model for interaktion mellem forskellige objekter uden at tage stilling til objektets indhold eller funktion.

Bluetooth
er betegnelsen for en netværksteknik for korte afstande, hvor kabelforbindelser, for eksempel i en computerinstallatioon, erstattes med radioforbindelser.

bps
bits per second
Benyttes til at definere hastigheden på en datatransmission. Nuværende teknologi giver mulighed for transmissioner med 33.600 bps, som kan øges til 100.000 bps ved hjælp af datakompression. En normal ISDN forbindelse uden kompression transmitterer med 64.000 bps.

Bredbåndsnet
er et net hvor anvendelsen af et større frekvensområde muliggør flere hurtige dataforbindelser. Gennem brug af for eksempel ADSL kan det almindelige telefonnet være et bredbåndsnet.

Browser (fremviser)
Specielt program til at lokalisere, hente og vise data. "Browser" bliver ofte benyttet om programmer, som bruges til fremvisning af html dokumenter fra internettet. De kendteste er Netscape Navigator og MicroSoft Internet Explorer.

Brugernavn
Navn der bruges for at identificere sig overfor en computer.
Se Adgangskode og Kundenummer

Buffer
Bufferen benyttes, når der flyttes data fra et hurtigt system til et langsommere system. Fordelen er, at det langsomme system modtager data i en hastighed, det kan effektuere. Det hurtige system får frigivet ressourcerne til andre opgaver.

Bus
Interne signallinier, som gør CPU’en i stand til at kommunikere med andre komponenter i computeren. Jo flere linier (jo større bus), des større mængde data kan flyttes ad gangen. Der findes adresse-, data- og kontrolbus.

Byte
Den mindste adressŽrbare dataenhed bestående af 8 bit (se denne). 1 byte kan indeholde 28 = 256 forskellige værdier.

C

TIL TOP

 


Cache
Også kaldet baggrundshukommelse. En midlertidig hukommelse, fungerer som højhastigheds buffer og sikrer hurtig adgang til computerens arbejdshukommelse eller til en perifer enhed.

CAD
Computer-Aided Design
eller Computer-Assisted Design
Til at designe, udvikle og fremstille produkter i en computer.

Calibration
Kalibrering
Proces, som må foretages jævnligt for at fastslå et måleinstruments nøjagtighed i forhold til producentens foreskrifter eller en given standard. Korrekt og nøjagtig kalibrering er nødvendig for at opnå den maksimale kvalitet i farve-procesenheder.

CCD
Charge-Coupled Device
Modul med lysfølsomme elektroniske kredse. Sidder i scannere, videoapparater og digitale kameraer og bruges til at opfange reflekteret lys fra originalmateriale og konvertere det til elektroniske impulser.

CD
Compact Disc
Optisk lagermedie, som er relativt robust over for ydre påvirkninger. CD kan bruges til alle former for digitale informationer, audio, video og data. DVD (se denne) er den logiske efterfølger for CD og vil med tiden erstatte den.

CD-ROM Drive
Intern eller ekstern enhed, der benyttes til at læse CD’er. De første drev havde en overførselshastighed på 150 KB i sekundet. Når der tales om 4-dobbelt hastighed menes derfor 600 KB i sekundet (150 KB x 4). I dag kører drevene med 16, 24 32 eller 40 gange hastighed. Som CD’en er den naturlige afløser DVD drevet.

Centronics Interface
Standard for parallel kommunikation mellem computer og ydre enhed. Udviklet af firmaet Centronics.

Chat
Populær betegnelse for kommunikation mellem to eller flere personer på Internettet eller andet netværk via skærm og tastatur.

Chipkort - chipcard
Se smartcard

CISC
Complex Instruction Set Computer
Processor med et relativt stort repertoire af maskinkommandoer, som sætter den i stand til at oversætte hurtigt og direkte fra højere programmeringssprog. Et velkendt eksempel er Intels x86 serie.

Client-Server Architecture
Logisk model for fælles data bearbejdning, hvor Client computerne på et lokalt netværk får støtte ved hjælp af programmer og computerkraft fra en central computer (server).

Clip Art
Samling af digitale fotos, grafik eller logo’er til rådighed i forskellige filformater.

CMYK
Forkortelse for procesfarverne Cyan, Magenta, Yellow og Key (sort).

Color Depth
Farve dybde
Hvor mange farver en pixel (punkt) i et billede eller på en skærm kan antage. Ved en dybde på 24 bits menes, at der er 8 bits pr. farvekanal (Rød, Grøn og Blå) altså 3x8 bits, hvilket giver 224 = 16.777.216 mulige farver.

Colour Management
At kunne reproducere nøjagtigt samme farver på flere forskellige enheder ud fra de samme billeddata. Color-management system er et softwareprogram, som via profiler for enkelte enheder (kaldet ICC profiler) kan udføre netop denne opgave.

ColorSync
System udvidelse udviklet af Apple bestående af en standard farve-konverterings algoritme, CMM (Default Colour Matching Module), et modul samt en programmerings grænseflade. ColorSync bliver automatisk aktiveret, når et Colour-Management system opretter eller benytter en enhedsprofil (ICC) eller når brugeren starter et billede- eller layout program, der understøtter ICC standarden.

Composing
At lave et nyt billede ud fra diverse billeder og/eller dele af billeder. Det nye billede bliver dannet således, at det ligner et originalt billede. Til dette benyttes digitale lys- og skyggeeffekter.

Computer Publishing
At benytte computere (PC, Mac mv.) til typografiske opgaver samt distribution af disse.

Computer-to-Plate
Computer-til-Plade
Plade belysning fra computer med klargjorte sider og udskydning direkte til lasersetter uden film.

Content Provider
Materiale udbyder
Udbyder, der stiller materiale til rådighed via on-line systemer. F.eks. bladhuse eller database udbydere, som tilbyder deres information via internettet, tit mod betaling.

Controller
Integreret del af en computers motherboard (mainboard) eller del på et udvidelseskort med egen intelligens, hvilket sætter den i stand til af varetage kontrollen af en given enhed. F.eks. indeholder en computer en harddisk-controller, der styrer overflyttelse af data imellem arbejdshukommelsen og harddisken (korrekte antal omdrejninger, position af læse/skrive-hoveder mv.).

CPU
Central Processing Unit
Computerens hovedprocessor, som modtager input og udfører relevante beregninger og sender resultatet tilbage.

Cross-Media Publishing
Fremstilling af dokumenter, hvor data opbygges i medie neutrale formater, så de kan genbruges i eller overføres til flere forskellige medier (f.eks. html sider, databaser mv.) uden videre bearbejdning.

Cursor
Indikator på computerskærmen i form af en firkant eller blinkende streg, som bevæges af mus eller tastatur.

D

TIL TOP

 


Database
En database er et register lagret i en computer. Databaser kan være meget store, som for eksempel statens CPR, det centrale personregister, eller ganske små, som en privatpersons fortegnelse over musik cd'er.

Data Compression/-
Decompression
Der findes forskellige metoder og algoritmer til at reducere (compression) store mængder data til et minimum ved at fjerne unødvendig, uvigtig eller gentagen information, således at overførsel gøres hurtigere og lagring mindskes.
Modsat rekonstrueres de komprimerede informationer ved at benytte decompression.

Data Format
Program- eller hardware-specifik struktur, hvorved data (logisk data format), lagringsenhed (fysisk data format) eller udseendet på et dokument (output format) er organiseret.

Data Highway
Også kaldt Information Super Highway Oprindelig et regeringsprogram iværksat af USA's præsident Bill Clinton og vicepræsident Al Gore, med det formål at give alle amerikanere adgang til billig eller gratis information. Bliver nu mest brugt som betegnelse for offentlige og kommercielle netværk f.eks. internet, som giver mulighed for at overføre store mængder data og for brugere verden over at få information samt kommunikere på forskellig vis.

DCS
Desktop Colour Separation
Filstandard defineret af Quark for generering af 4-farve separationer i dtp programmer (Desktop Publishing) Ud over de fire farver genereres et preview til skærm.

Device Profile
Korrektionstabel af farverummet på en inputenhed (f.eks. scanner) eller outputenhed (f.eks. skærm eller printer) ved at sammenligne referenceværdier med de aktuelle kromatiske værdier målt på en testskabelon. I Colour Management bliver en Device Profile benyttet til at sammenligne farverummet med originalen, skærmen eller trykket.

Digital Camera
Elektronisk kamera, sædvanligvis med konventionel optik, som ikke belyser motivet på film, men derimod på et CCD bagstykke. Her konverteres lysreflektionerne til elektroniske signaler og billedet gemmes punkt for punkt på et integreret eller eksternt lagermedie.

Digital Photography
Fotografisk proces ved hjælp af CCD bagstykke, hvor billederne gemmes som digitale signaler i stedet for i analog form på film. Det nødvendige udstyr kan i nogle tilfælde monteres på konventionelle kameraer.

Digital Printing
Digitaltryk
Metode til tryk af dokumenter, som er fremstillet direkte fra en computerfil. De forskellige teknologier er defineret alt efter om der er tale om virtuel plade (computer-to-press) eller faktisk plade (computer-to-plate).
Computer-to-press teknologi inkluderer: magnetografiske og elektrofotografiske processer via mikrotoner, inkjet tryk og en proces baseret på en kombination af elektrofotografisk overførsel og offsettryk.

Digital Proof
Digitalt prøvetryk
Kreeret direkte fra en datafil. Benyttes for kontrol af farvereproduktiv nøjagtighed (se også Colour Management), trykkets overensstemmelse med originaler og layout.

Dithering
a) Algoritme, der benyttes, når et billede skal bestå af et mindre antal farver end det indeholder. Enten fordi billedets palette kræver det (billedet laves om fra 16 millioner farver til 256) eller fordi en enhed (skærm, printer mv.) ikke er i stand til at vise hele billedets palette. Illusionen af en farve (f.eks. grøn) frembringes ved at lave et "skakbræt" (blande) to farver (i dette tilfælde blå og gul).
b) Teknik til rastrering, hvor de respektive rasterpunkter ikke sidder med ens afstand som ved normalraster, der angives som linier.

Document
Dokument
En eller flere computer-genererede sider. Indeholder tekst, billeder, grafik mv.

Domænenavn
Første del af URL. "http://www.esenet.dk.html" er en URL."esenet.dk" er domænenavnet. Heraf er dk topdomænet. 

Dot
Punkt
Mindste grafiske element som en output enhed (printer eller imagesetter) kan reproducere. Outputenhedens opløsning (dots per inch, dpi) er uafhængig af den opløsning, som inputenheden benytter (beskrives med pixels per inch, ppi). Rasterpunkter (rektangulære, ellipse eller runde) er sammensat ved hjælp af punkter.

Download
Proces, hvor noget hentes ned fra et større system (eller enhed) til en mindre. F.eks. downloades fonte fra computeren (den store) til printeren (den lille) eller programmer downloades fra en server på internettet til en computer.

Downsampling
At reducere bit-dybden i et billede. Sædvanligvis downsamples fra scannerens 10-16 bits pr. R, G og B kanal ned til imagesetterens 8 bit per C, M, Y og K kanal. PostScript 3 (fra 1997) indeholder funktioner, der varetager dette automatisk, hvilket overflødiggør manuel downsampling og det dermed forbundne tab af kvalitet.

dpi
dots per inch
Ofte benyttet målestok for indikation af en enheds opløsning. Computer skærme benytter ofte en opløsning på 72 dpi, laserprintere imellem 300 og 1800 dpi, imagesettere imellem 600 og 12.000 dpi og scannere op til 11.000 dpi. Jo højere opløsning, jo større mængde data skal benyttes.

Driver
Del af et operativsystem eller separat programmodul, der varetager kommunikationen imellem en perifer enhed og operativsystem/program. Alt efter hvilken type enhed driver'en understøtter, kaldes de skærmdriver, diskdriver, cd-driver, printerdriver mv.

DT
Data Telecommunication
Data overførsel over længere distancer typisk via forud bestemte kabler og/eller enheder. F.eks. modem og ISDN.

DTP
Desktop Publishing
At producere digitale dokumenter. Benyttet omkring programmer, der sætter brugeren i stand til at kreere færdige publikationer (tekst input, illustrationer, billedbearbning, layout). Senere også navnet for en jobbeskrivelse/et arbejdsområde (at være dtp'er).

DVD
Digital Versatile Disc eller Digital Video Disc

Videreudviklingen af CD'en (se denne) og dennes afløser. DVD hæver loftet fra CD ved at levere 4,3 GB på en enkelt side (CD'en er kun i stand til at indeholde ca. 650 MB). Ved at benytte begge sider hæves kapaciteten til det dobbelte, der igen fordobles som når man til sidst også benytter systemets dobbelt-layer, sætter DVD'en i stand til at have to lag på hver side. Altså ca. 18 GB på en disk.

Dynamic Printing
Ofte kaldet personalised printing (personlig udskrivning). At overføre variable data til en digital printer/trykmaskine, hvilket betyder, at sidens indhold ændres helt eller delvis (tekst, billeder grafik mv.) for hver cylinder rotation, så der trykkes en helt ny side.

E

TIL TOP

 


EDB
Se IT

Editor
Redigeringsprogram, f.eks. en html-editor til redigering af web-sider eller en grafisk editor til redigering af billeder.

E-mail
Electronic Mail (Elektronisk Post)

Information (normalt tekst) sendt fra en computer via en dataforbindelse (modem, ISDN) og/eller netværk (LAN, Internet eller online service som AOL og Compuserve) til en elektronisk postkasse på modtager computeren, hvor informationen kan benyttes (læses).

Emulation
At efterligne et system og med det emulerede systems data og software opnå et resultat, der svarer til det efterlignede systems. Programmet til at udføre "emulation", kaldes ofte en "emulator".

Encoding
Proces (f.eks. LZW, RLC, JPEG, Huffman), som kompresser information ved at reducere data efter algoritme, så der spares overførselstid og/eller lagerplads. Informationen bliver reduceret på en sådan måde, at man kan rekonstruere på et senere tidspunkt uden tab af data.

EPS
Encapsulated PostScript
Et grafik- og billeddata format udviklet af Adobe. Kan indeholde både vektor og pixel informationer. Formatet består af en header, som indeholder relevante informationer for outputenheden såsom printere og imagesettere (b.la. højde og bredde mv.), en PostScriptdel med selve billedinformationen samt et lavtopløst billede (for det meste i TIFF- (pc) eller et PICT- (mac) format af PostScriptdelen, der benytttes som preview på skærmen.

 

EPSF
Encapsulated PostScript File
Outputfil i EPS-format, som ikke længere kan redigeres, men kun op eller nedskaleres i sin helhed.

Esenet
Hjemmesiden www.esenet.dk er portalen til Esbjerg IT-Net - altså indgangen til informationer vedr. Esbjerg IT-Net.

Extreme
Førhen kendt som Adobe Supra. En højhastighed RIP teknologi og en del af PostScript 3. Extreme indkorporerer Acrobat’s PDF til at opbygge en cross-platform udvidelse af output kapacitet for dokumenter, som tillader både pladefremkaldelse og digital print.

F

TIL TOP

 


FDDI
Fibre Distributed Data Interface
Et lokalt højhastighedsnet (LAN) af optiske fibre med maximum data-overførsel på 100 Mbit/sek.

Fil
Engelsk file. En samling data gemt under et fællesnavn - kan være et dokument eller program.

Filter
a) Specielt modul, der benyttes af et program til at importere tekst og/eller grafik fra andre formater til programmets eget format, så det bliver muligt at redigere informationerne. Dataene kan derefter bringes tilbage til deres oprindelige format ved at eksportere dem bagefter.
b) Funktioner i billed behandlingsprogrammer, der sætter brugeren i stand til at foretage specielle opgaver såsom at give et billede mere skarphed omkring kanter, tilføje støv og støj så billedet ser gammelt ud mv.

Firewall
Sikkerheds system (typisk en computer), der sikrer adgangen imellem to net (f.eks. internet og lokalnet). Systemet giver sikkerhed ved at nægte computere at komme ind på lokaltnettet fra internettet, mens det er muligt for computere på lokalnettet at komme ud på internettet.

Front-End
Hard - og/eller software, der bruges som en grænseflade mellem brugeren og et Back-End system (f.eks. Database-server). I client/server milijøer, en klient f.eks. en DTP eller DTR computer.

FTP
File Transfer Protocol
Protokol, som benyttes til overførsel af data imellem to computere via intra- eller internet.

Full Duplex
Det, at en kommunikationsenhed er i stand til at sende og modtage på samme tidpunkt modsat Half Duplex, hvilket kun tillader en vej ad gangen.

G

TIL TOP

 


 

GB
GigaByte = 1.024 megabytes (MB).

Gradation, overgang
En gradueret overgang mellem mindst to farvenuancer (farve gradation), to neutrale toner (lys gradation) eller kromatiske og akromatiske farvenuancer (Chroma gradation). I et billedbehandlingsprogram med den rigtige software kan overgange kreeres i geometriske figurer som polygoner og cirkler med et hvilket som helst antal farvenuancer.
Graphics Card
Skærmkort
En grænseflade mellem computeren og skærmen, som oversætter tekst og grafik til skærmpunkter. I alt efter kortets kvalitet (egen processor, megen skærmhukommelse) kan skærmopdateringen (målt i Mhz) accellereres samt billedets kvalitet forbedres (bedre opløsning, mindre flimmer, mulighed for flere farver mv.).
H

TIL TOP

 


Hand-Held
Minicomputer, der er så lille, at man kan havde den i hånden. Også kaldet PDA (Personal Digital Assistant).

Harddisk
Pc'ens lager, hvor data gemmes. Har du kun én harddisk hedder den C. Har du flere harddiske hedder de D, E og F.

Hardware
Alle computerens samt dennes perifere enheder, elektroniske og mekaniske komponenter.

Hints
Kode instruktion i Adobe’s PostScript sideopsætningssprog til at forbedre udseendet af Adobe Type 1 fonte, når der printes på udstyr (inkjet- eller laserprinter) i lav opløsning. Formålet er at opretholde fontens kvalitet og karakteristika, især i lille størrelse. Da Apple og Microsoft begyndte at integrere fontformatet True Type i OS 7.0 og Windows 3.1, frigav Adobe denne overvågnings- og korrektionskode til at udelukke outputtets kvalitetsforringelser.

Hjemmeside
En side (fil) i www. Et eller flere sammenhængende dokumenter på Internettet. Indeholder tit information om personen og/eller firmaet samt links til mere information og andre sider.

Host
En computer, ofte en mainframe, som deler sine ressourser med et antal brugere på et lokalt netværk og overtager nogle opgaver for disse brugeres computere.

Hotkey
En tast eller en kombination af taster, som bliver sat op til at foretage en forud defineret kæde af opgaver, når man trykker på den/dem. F.eks. vil kombinationen ALT-F4 i et Windows-program få det til spørge, om du vil gemme de åbne dokumenter og derefter lukke programmet.

Hyperlink
Det samme som hyperreference. Et ord eller billede, der virker som  springbræt til et andet sted på Internet - i samme dokument eller til et helt andet sted. Du kan kende hyperlinks på, at i Windows bliver markøren på skærmen til en lille hånd, når du rammer hyperlinket. 

HTML
Hypertext Mark-up Language
Et dokumentstruktureringssprog baseret på SGML (Standard Generalised Mark-up Language), som udvider mulighederne i forhold til SGML ved at tillade referencer til billeder, video og lyd samt hyperlinks til andre html dokumenter. Kaldes også websider.

Hypertext
En teknik, som benyttes til at afhjælpe navigation mellem dokumenter og filer (multimedia produkter såsom database CD-ROM'er, websider mv.) via farvede highlights, understregede links eller hyperlinks. Ved at trykke på et relevant link sendes brugeren til den valgte reference (et andet sted i en tekst, et andet dokument eller internet computer: kaldet "Internet Surfing"). Brugeren kan gå tilbage til oprindelsespunktet, når dette ønskes. Tekstelementer er ikke de eneste elementer, der kan indeholde links: grafik og billedelementer samt hele filer kan også hentes.

I

TIL TOP

 


Image Database
Et datakatalog, hvor billeder og relevante styringsredskaber er lagret og arkiveret f.eks. på en produktionsserver eller på eksternt datalager medie (f.eks. Exabyte magnetbånd, magnetisk-optisk disk eller Photo-CD). Dataformatet muliggør viderebearbejdning i de forskellige medier.

Imposition Software
Program, der placerer de enkelte sider i et dokument så de placeres korrekt efter falsning (udskydning).

Initialiserings-streng
Linie af kommandoer, der konfigurerer modemet umiddelbart før et opkald.

Interactive
Interaktiv
Benyttes til at beskrive grafiske brugergrænseflader (Graphical User Interface: GUI) eller software, hvor brugeren deltager aktivt. F.eks ved at skulle vælge imellem alternativer (ja/nej), vælge fra menuer eller ikoner, konfirmere program skridt (OK/Cancel/Forsæt med ..).

Internet
International Network
Et digitalt netværk som, selvom det er ukommercielt drevet, benyttes kommercielt i større og større grad. Man "kommer på" via et modem eller ISDN via en udbyder. Det tillader en global udveksling af information f.eks. databaser, diskussionsfora mv. En nødvendighed for at kunne kommunikere på internettet er protokollen TCP/IP.

Internet Explorer
Browser udviklet af firmaet Microsoft.

Intranet
At sammenkoble lokale netværk (LAN) med hinanden for udveksling af data. F.eks. et hovedkontor i København med afdelinger i Aarhus og Odense.

IP-Internet Protocol
En Internetprotokol, der sørger for, at data-pakker på IP-net kommer de rigtige steder hen.

ISDN
Integrated Services Digital Network
Et offentligt telekommunikations netværk skabt af nationale teleselskaber. Tillader samtidig, international overførsel af data, tekst, billeder mv. (Euro-ISDN).

J

TIL TOP

 


Java
Et programmeringssprog baseret på C++ og SmallTalk udviklet af Sun Microsystems. Fordelen ved Java er at de programmer, der udvikles (kaldet Applets) er totalt platform uafhængige eller det, der kaldes "Write Once, run anywhere." En Applet kan køres på alle systemer (Windows, Mac, Unix) forudsat at man har installeret Java VM (Virtuelle Maskine), som alle Java programmer er afhængige af.
Job
I edb:
a: Totalen af alle programmer og kommandoer, der kræves for at løse et hvilket som helst specifikt problem.
b: En opgave, der skal udføres via computer, f.eks. logging, formatering og lagring af tekst.
JPEG
Joint Photographic Expert Group
En gruppe eksperter i fotografi samt elektronisk billedlagring og overførsel af data udviklede formatet JFIF (.JPG) en ISO standard for kompression og dekompression af billeddata. Lagring og overførsel af højtopløselige billeder krævede førhen meget kraftige maskiner samt al for megen plads. Et lignende format, Motion-JPEG (MJPEG), blev også udviklet til brug for video.
K

TIL TOP

 


K56 flex
En standard der findes for opkald via en normal (ikke digital) telefonlinie. Hedder "flex" fordi den kan afpasse hastigheden til de foreliggende muligheder - f.eks. hvis telefonlinien er langsommere pga. elektrisk støj.

Karakterer
Fra det engelske ord Characters, som betyder tegn.

Kerning
Term for knibning af afstanden mellem bogstaver for at give et mere afbalanceret optisk udseende. Automatisk funktion i mange design- og layoutprogrammer, justerer afstanden mellem visse bogstaver for at kreere en æstetisk og smuk oplevelse af en tekst.

Keyboard
Tastatur

Klient-Server
Internet er bygget op omkring klientserver teknologi. Computerne på Nettet er servere, som indeholder data, som mange mennesker gerne vil have adgang til. Den venter passivt på en forespørgsel fra klienten - din computer. Når serveren får en forespørgsel, sender den data tilbage til klienten.

Kundenummer
Hos Forsyningen får du udleveret et 12-cifret kundenr. sammen med dit midlertidige password.
L

TIL TOP

 


LAN
Local Area Network
Også kaldet In-House Network, benyttes til at sammenkoble flere computere, hvilket giver mulighed for deling af ressourcer (printere og data).

Laptop
Lille flytbar computer indeholdende enheder CD-ROM drev, farveskærm, harddisk mv., har kræfter som en almindelig computer. Integrerede batterier, indebærer at laptop computeren kan flyttes og benyttes frit i flere timer.

LCD
Liquid Crystal Display
Flad lavenergi skærm, hvor hvert punkt skifter farve alt efter, hvor megen strøm det får. Benyttes til laptops og notebooks og i den senere tid også som erstatning for den konventionelle skærm.
Link
Ofte et link til et andet dokument. Links vises ved en understregning i teksten eller ved at benytte en anden farve end resten af teksten.

lpi
lines per inch
Linier pr. tomme. En enhed til måling af rastrets breddeværdi. I metersystemet udtrykt som l/cm (linier pr. cm) f.eks. svarer 60 l/cm til 152 lpi (1 inch = 2,54 cm)

M

TIL TOP

 


MAC, MACINTOSCH
er en lille computer. En Mac vil oftest være fremstillet af firmaet Apple, men Mac'er fremstilles også af enkelte andre firmaer. CPU'en i en MAC er af typen Motorola 68000, 68010 eller nyere, eller en RISC CPU af Power typen(Power MAC). Et pc-program kan normalt ikke bruges i en MAC, eller omvendt (dog findes nogle multimedieprogrammer i en form, der kan bruges i begge typer, og nogle MAC typer kan bruges visse pc-progammer).

Mailboks
Postkasse
Eletronisk postkasse. Speciel facilitet, hvor meddelelser overført via netværk bliver lagret til de afhentes af modtageren.

Mainframe
er en større computer end en minicomputer. Den vil normalt betjene hundreder eller tusinder af brugere, der hver har en terminal, som kan være en pc.

Mappe
Se bibliotek

Markør
er et mærke på skærmen, der kan flyttes med piletasterne på tastaturet eller med musen. Der kan være to markører, én flyttes med taster og én (musemarkøren) ved bevægelser med musen.

MB
Megabyte = 1.048.576 bytes
Måleenhed hvormed kapaciteten af hukommelsen, harddisken og andre lagringsenheder bliver fastsat.

MIDI
Musical Instrument Digital Interface
Standard grænseflade mellem computer og digitalt musikinstrument (ofte en synthesizer).

Modem
Modulator-Demodulator. Enhed, der oversætter digitale informationer til analoge (lyd) for transmission over telefonkabler. I modtager-enden bliver det analoge signal konverteret tilbage til den digitale information. Et modem bruges til telefonlinier, der ikke er ISDN. Kan være udformet som et indstikskort.

Monitor
Computerens skærm. Forskellen på tv-skærmen og monitoren er, at sidstnævnte er opbygget af punkter i stedet for linier. Monitorens opdateringshastighed (f.eks. 120 Mhz) influeres af dens størrelse og derfor også af opløsningen (f.eks. 1600 x 1280 pixels), og skyggemasken er finere (afstanden mellem R, G og B er mindre end 0,3 mm).

Motherboard
Også kaldet Mainboard
Printkort hvor, computerens CPU, hukommelse, adresse og databus, stik til udvidelseskort mv. er placeret. Sidder oftest i bunden af maskinen og kaldes derfor også et bundkort.

Mouse
Mus
Eletronisk positionsenhed, som analyserer bevægelserne fra en bold, der er placeret på undersiden til at ændre placeringen af markøren på skærmen. Musen kan have en,  to eller tre trykknapper (museknapper). Musen er tilknyttet computeren med en ledning, men den kan også være trådløs. En trackball er en anden udførelse, hvor en kugle rulles med fingrene, en trykfølsom tast eller plade.

MPEG
Motion Picture Expert Group
Udviklede et antal algoritmer (FTC, CIF, quarter-CIF) som blev ISO standarder for kompression og dekompression af video op til en kompressionsfaktor på 200. Benyttes, når man importerer analoge video og film sekvenser ind i et digitalt system for at redigere i MPG formatet eller ved visuel telefonering (Videofon) over ISDN.

Multimedie
er en betegnelse for en programteknik, hvor en computer kan optage, lagre og gengive tekst, lyd og billeder, eventuelt billeder i form af filmsekvenser.

Multitasking-Compatible Computer
Computer, som er i stand til at udføre flere programmer på Žn gang.

Multiuser-Compatible Computer
Computer, der tillader flere brugere at benytte de samme filer på Žn gang.

N

TIL TOP

 


Netikette
Et sæt regler for god opførsel på Internet.

Netværk
er flere computere forbundet med dataforbindelser. Netværket kan forbindes med andre netværk eller med store computere. I et netværk kan en bruger ved en computer bruge filer og databaser i andre computere i netværket eller bruge f.eks. printere, der er forbundet til andre computere. Med et netværk kan programmer og data deles mellem mange brugere. Telefonlinier kan indgå som datalinier.

Network Computing
At køre på et netværk i stedet for lokalt. I et almindeligt netværk kræves, at alle klientcomputere kører samme operativsystem og samme version af programmer samt egen mulighed for lager via egne diske, CD-ROM'er mv. Med Network Computing skrabes klienterne ned i et totalt minimum (en sådan computer kaldes en NPC), som kun sætter dem i stand til at komme på netværk (typisk internettet). Når brugeren ønsker at afvikle et program, downloades dette fra nettet og udføres (f.eks. et tekstbehandlingsprogram). De dokumenter, der oprettes/arbejdes med, hentes/gemmes også på nettet. På denne måde vil klienten altid være opdateret med sidste nye software plus, at der spares penge, da det ikke er nødvendigt at indkøbe dyre enheder til hver klient.

News
er en nyhedsgruppe(newsgroup) og kan bedst sammenlignes med en opslagstavle, der er elektronisk baseret. I lighed med opslagstavlen henne i Brugsen kan man læse de opslag (indlæg), andre har lavet, og selv lave indlæg eller svare på andres indlæg. En anden god sammenligning er avisernes spalter med læserbreve. Forskellen er blot for de andre danske nyhedsgrupper, at der ikke findes en redaktør, som afviser eller retter i indlæggene. En fordel ved nyhedsgruppen er, at det er muligt at henvise til det indlæg, man svarer på, og via henvisningen at finde det tidligere indlæg. Derved kan man følge en diskussion. Rækken af henvisninger kaldes en "tråd" (thread).
NPC
Network Personal Computer
Også kaldet en Webtop. En computer uden dyre enheder såsom harddiske, CD-ROM drev mv. og derfor meget billig i indkøb. Se: Network Computing.

Nøgle
er en oplysning, der bruges til søgning i en database. F.eks. kan en persons cpr-nummer bruges til søgning i det centrale personregister eller andre registre, der bruger denne nøgle. Den engelske betegnelse er key.

O

TIL TOP

 


OCR
Optical Character Recognition
Oprindelig kun muligt med specielle, meget stiliserede fonte (OCR-A og OCR-B). Nu er det muligt med latinske og mange ikke latinske fonte. En software assisteret teknik, hvorved softwaren opfatter den scannede tekst som pixel/grafik og fortolker de pixelgrafiske karakterer og oversætter dem til ASCII karakterer.

Off-line
Uden forbindelse. Et stadie, hvor der ikke er forbindelse mellem computere eller computere og perifere enheder, hvilket betyder, at der ikke kan overføres data mellem dem. Dette kan være konstant (f.eks. en computer, der ikke er forbundet til netværket, kaldet en stand-alone) eller periodisk (f.eks. printer, der er taget off-line, mens der skiftes papir).

OnePass Technology
Også kaldt SinglePass Technology. Funktion i moderne flatbedscannere, som udnytter tre filter-kanal-farver (rød-grøn-blå) i Žn scanning. ældre flatbedscannere scanner en farve ad gangen og var derfor tre gange så langsomme.

 

On-line
At der er forbindelse imellem computere eller imellem computere og perifere enheder, hvilket betyder mulighed for overførsel af data. Se også: Off-line.

Operating System
Operativ system eller bare OS
Pakke af programmer, rutiner og protokoller, som en computer kræver for at bestride elementære funktioner (modtagelse af input, administration af intern hukommelse samt diske mv.) samt kontrollere og udføre programmer. Der findes enkelt-bruger og fler-bruger systemer. Nogle af de kendteste operativsystemer er MS-DOS, Apple OS, Unix og Windows.

OPI Server
Central netværks computersoftware, der samtidig med udkørsel, automatisk udskifter den lavtopløste fil og overfører data til originalfilen og kører den originale scanning ud.

Overførselshastighed
er mål for, hvor hurtigt en computer henter data fra Internet. Er afhængig af hastigheden på telefonlinien og den server, der hentes fra.

P

TIL TOP

 


Pakke
Når data skal sendes via Internet, klipper afsendercomputeren data op i mindre bidder, pakker, der sendes hver for sig og samles af modtagercomputeren.

Password
Se adgangskode

PC
er afledt af den engelske betegnelse Personal Computer - en lille computer til personligt brug. Den har en eller flere cpu'er af typen Intel 8086/8088, 80286, 80386, i486, Pentium, Pentium Pro eller nyere, eller cpu'er af andre fabrikater med tilsvarende specifikationer.

PDA
Personal Digital Assistant
Håndholdt computer, som kan afvikle programmer til simpel tekstbehandling, kalender, regneark og databaser. Ofte er det muligt at kommunikere via PCMCIA modem og en mobiltelefon.

PDF
Portable Document Format
Er del af Adobe’s Acrobat program. Giver mulighed for cross-platform, programuafhængig dokumentudveksling dvs. typografi og billedlayout er lagt ned på de overførte sider og kan behandles andetsteds.

Peer-to-Peer Network
økonomisk computer netværk, hvor alle maskiner opfører sig både som servere og klienter, så printer, CD-ROM drev, DAT drev mv. kan deles imellem de forskellige computere og dermed holde computerudgifterne nede. Et typisk eksempel er Windows 3.11 for Workgroups.

Perifer enhed
er de dele af en computer, der er forbundet til den centrale enhed (cpu, ram lager og tilhørende elektronik) gennem kabler. Det er dele som diskettelæser, harddisk, skærm, tastatur og andet.

PIN
Personal Identification Number
Flercifret kodenummer, som brugeren må angive for at få adgang til følsomme informationer i offentlige data-netværk f.eks. homebanking eller ved udtræk i kontantautomater.

Pixel
Udtryk for billedelement. Det mindste element af et computerbillede. Alt efter farvedybden (udregnet i bits) også kaldet pixel depth kan billedet indeholde flere ellere færre gråtoner (8 bits = 28 = 256 gråtoner). F.eks. betyder 256 gråtoner pr. farvekanal (R, G og B), at billedet indeholder 3x8 bits = 24 bits farvedybde.

 

Pixel Graphics
Pixel grafik
Et billede (f.eks. fra en scanner) bestående af pixels sat op i raster. Bagdelen er, at ændres dimensionerne på billedet ændres også hver pixels størrelse. Det er derfor vigtigt, at man scanner sine billeder i den opløsning, man skal anvende dem i. Vektor grafik fylder mindre end pixel grafik.

Plug and Play
Udtryk benyttet om hardware, der ikke behøver konfiguration eller er selvkonfigurerede. Introduceret sammen med standarden PCI, som satte computeren i stand til selv at tildele udvidelseskort, adresser og interrupts. Desværre fik PCI en pinefuld fødsel, hvilket gjorde, at udtrykket "Plug and Pray" opstod.

Plug-in
Funktions moduler til programmer. Se også: Add-ins.

PMT
Photo Multiplier Tube
Type af lysreflektor, som benyttes i tromlescannere. Til forskel fra CCD elementerne i flatbedscannere kan PMT forstærke lysstrømmen til Žt signal og derfor dække eller differentiere et meget større tone-område.

POD
Printing on Demand
Nu, hvor printere og digitaltrykmaskiner kan trykke små oplag i farver til overkommelige priser, er oplagsstørrelsen udelukkende bestemt af kundens behov, dvs. mange små oplag kan trykkes i stedet for Žt stort oplag. Fordelene er lave produktions- og lageromkostninger og mere up-to-date produkter.

PostScript
Adobe System’s programmeringssprog for beskrivelse af dokumentsider med tekst, billeder, grafik og layout data i et ensartet pixelformat (bitmap), der er brugbart for output via RIP til printere, imagesettere og digitale tryksystemer. Version 3 af Extreme (en RIP teknologi, der oprindelig hed Supra) kombinerer PostScript med Acrobat’s PDF, tilbyder printere og digitale trykmaskiner næsten ubegrænset dokumentudveksling.

ppi
pixels per inch (1 inch = 2,54 cm)
En målestok benyttet til at fastsætte opløsningen på inputenheder såsom scannere. Også kaldet scanner resulotion. Antallet af pixels er ikke det samme som antallet af dots (dpl og lpi), som benyttes om outputenheder.

Prescan, Preview
Lavopløst billede, der fremstilles som preview i et hurtigt scannerpass inden de originale, højopløste data kreeres. Minimerer fremstillingstiden og tillader generelle korrektioner og billedbeskæring at blive defineret forud.

Printer
er den normale udskrivningsenhed for en computer. Forskellige tekniske udførelser er matrix printer, inkjet printer eller laser printer.

Print Server
Speciel server, der varetager udskrift til printere og andre outputenheder. Print serveren modtager jobbet fra klienten, hvorefter dette sættes i kø (Queue), hvor alle jobs bliver sendt til printeren, en efter en, efter en algoritme (oftest bare efter tur og/eller prioitet). Med dette opnås to ting. For det første kan klienterne altid udskrive og deres udskrift afsluttes hurtigt, da en Print Server er hurtigere til at modtage et printjob end en printer, hvilket gør, at klienten med det samme kan arbejde videre. For det andet sørger Print Serveren for, at det ene job afløser det andet, så printeren dermed aldrig står stille, hvilket giver optimal udførsel af klienternes job.

PSDN
Public Switched Data Network. En betegnelse for et offentligt telefonnet som for eksempel Teledanmarks.

Q

TIL TOP

 


QuickTime
System udviklet af Apple til at kompresse billede-, video- og lyd-data for afspilning på computere.
R

TIL TOP

 


RAM
Random Access Memory
Også kaldet read-write memory. Computerens arbejdshukommelse med direkte adgang (Random Access) til individuelle hukommelsesceller.

Resizing handles
Små punkter, der sidder omkring et vindue, indeholdende tekst, billeder og grafik. Benyttes til at gøre vinduet større eller mindre. Ved med musen at tage fat (holde museknappen nede) i et af disse håndtag, er det muligt at trække i vinduet og dermed gøre det større eller mindre. Findes i Layout, grafik og billedbehandlings programmer.

Resulotion
Opløsning
Udtryk benyttet til at beskrive nøjagtigheden af et billede eller output, ofte udtrykt i pixels, linier eller punkter pr. tomme eller cm.

RGB
Typisk farverum, f.eks. på scannere, digitale kameraer, monitorer mv. Baseret på farverne Rød + Grøn + Blå = Hvid.

 
RISC
Reduced Instruction Set Computer
Processor med et begrænset antal maskinkommandoer, ofte benyttet til elementære funktioner. Komplekse kommandoer fra højere programmerings sprog konverteres til en række simplere maskinkommandoer.

ROM
Read Only Memory
En speciel hukommelse (f.eks. grund operativ systemer, dekodere, opstarts programmer mv.), der ikke kan ændres.

rom lager
er Read Only Memory, et lager der kun kan læses fra. Computerens interne lager omfatter både ram lager og rom lager.

S

TIL TOP

 


SCSI
Small Computer System Interface
En standard 8 bit grænseflade, der tillader hurtig udveksling af data. Oprindelig udviklet til at overføre data imellem computeren og harddisken, kan SCSI håndtere op til 8 enheder, hvor den ene automatisk er reserveret til SCSI controlleren selv. Standarden SCSI-2 udvider bussen til 16 eller 32 bits og hæver dermed hastigheden betydeligt samtidig med, at der tillades flere enheder på samme kæde.

Server
Dedikeret computer tilsluttet et netværk og med opgaven at overtage foruddefinerede job, så arbejdsbyrden lettes for netværkets klientcomputere. Ofte defineret i forhold til den opgave der varetages. F.eks. en filserver, der varetager netværkets data og information, printserver, der varetager udskrivning fra de forskellige klienter mv.

Service Providers
Service udbydere, som tilbyder specielle netværksydelser, herunder plads på deres webservere og giver kunderne mulighed for at kreere hjemmesider til internettet.

Set-up
Også kaldet installer
Program, der benyttes til at installere et andet program med. Når programmer installeres, menes, at der indlægges filer og opsættes oplysninger på computeren som programellet behøver for at kunne fungere. Senere er der også kommet udtrykket Un-installer om at varetage den modsatte opgave: At fjerne programmet, dens hjælpefiler og oplysninger defineret til dette.

Smartcard
(chipcard) er et plastikkort med en indbygget computer. Et eksempel er et danmøntkort.

SMS
Small Message Service - sprog der bruges til at sende beskeder til og fra mobiltelefoner. På mobiltelefonen vises "subject" linien fra e-mail. På adressen: mobilnummer@sms.tdm.dk kan du sende e-mail besked til Tele Danmark mobiltelefoner.

Snail-mail
Ikke-elektronisk post, for eksempel almindelige postkort og breve.

Soft Ripping
Software teknologi for raster-billedbehandling. Benyttes til at konvertere vektor- og pixeldata til output i printer, imagesetter eller monitor uden den komplekse hardware i form af en RIP.

Software
Alle programmer og programmoduler, der benyttes i en computer. Ofte defineret som system eller user-software.

Spam
Betegnelse for uønskede henvendelser via e-mail. Oftest for eksempel reklamer eller oplysninger om pyramidespil.

SVGA
Super Video Graphics Array
Grafikkort (skærmkort), der overholder den grafiske monitorstandard og kan fremvise 256 eller flere farver samtdig i en opløsning på 1024 x 768 pixels.

T

TIL TOP

 


TCP/IP
Transmission Control Protocol / Internet Protocol  -
det sprog der tales mellem computerne på Internet.

Template
Skabelon
Forud defineret MasterCopy, som indeholder alle nødvendige typografiske specifikationer og kan genbruges som basis for sider eller dokumenter med identisk layout.

Thumbnail
Lavopløst billede på størrelse med en tommelfingernegl. Billeddatabase, på netværk eller CD, benytter denne metode til at vise, hvad de indeholder i en overskuelig liste. I Adobe Acrobat kan alle dokumentets sider vises som thumbnails.

TIFF
Tagged Image File Format
Cross-platform pixeldata format til digtaliseret billedindhold (kan også indeholde adskillige billeder i en fil). Tiff billeder kan, i modsætning til EPS billeder , komprimeres og i en vis udstrækning forstørres. I forlængelse af den faktiske billedinformation indeholder filen også en header, tags og et fil-indeks (IFD) som gør behandling og rekonstruktion af data nemmere. TIFF specifikationer for digital fotografering (TIFF/EP) og cross-media billedbehandling (TIFF/IT) er ISO standardiseret.

Tool
Værktøj, Utility
I computere:
a. Mindre program, der har et formål og/eller funktion. Ofte benyttet om programmer, der bruges til elementære systemopgaver såsom kopiering af en fil, formatering af en disk mv.
b. Programmoduler og/eller funktioner oftest samlet i et vindue kaldet en toolbox (værktøjkasse) hvorfra de aktiveres.

Trapping
Diffusiering
Minimal overlap mellem to sammenhængende farveområder for at undgå mispasning i trykket. Den lyseste farve bør overlappe den mørkere fave. Moderne layout- og grafiske programmer har funktioner til automatisk diffusiering.

 

True-Colour File
Udtryk anvendt om billedfiler, hvor indholdet er i RGB format med 8 bit pr. farvekanal. Teoretisk giver en sådan palette 23x8 eller 16.777.216 mulige farver.

TrueType
Et skrifttype format (vektorbaseret skrift-teknologi med skalŽrbare konturer) udviklet af Apple og Microsoft under navnet Royal. TrueType har fra første færd været en åben standard modsat Adobe’s PostScript type 1 format, som først blev frigivet, da de to computer-giganter annoncerede dette nye format. TrueType blev først integreret i Apple OS 7.0 samt Microsoft Windows 3.1. Tilbyder WYSIWYG funktionalitet (hvad du ser på skærmen er, hvad du får).

Twain
Gammelt angelsaksisk ord for "to". Standard grænseflade for scannere og digitale kameraer understøttet af en lang række billedbehandlingsprogrammer (bl.a. Adobe Photoshop) hvorved kamera- og scannerfunktioner kan kontrolleres via programellet.

U

TIL TOP

 


Uninstaller
Program, der fjerner installerede produkter fra en computer. Programellet kan enten være leveret med programmerne eller være fra tredjeparts leverandør (f.eks. Symantec Unistaller).
Update
Opdatering
Nyeste version af et program og/eller programmodul. En Update indeholder normalt rettede fejl og i nogle tilfælde nye funktioner, som manglede i ældre versioner.
URL
Uniform Ressource Locator
Standard sti-struktur benyttet af internet-browsere som adressen på sider, billeder, filer mv.
V

TIL TOP

 


V.90
Den nyeste og hurtigste standard for opkald via en ikke-digital linie.

Vector Graphic
Vektor Grafik
Måde at lagre og vise billeder og grafik. Modsat pixel grafik er vektor grafik opløsnings uafhængigt. Grafikken opbygges med punkter og deres relation til hinanden. F.eks. defineres en streg som to punkter med en lige linie imellem, en cirkel som et punkt med en radius. På denne måde kan et helt billede defineres ved brug af matematiske formler i stedet for at beskrive det som punkter i en matriks.

VGA
Video Graphics Array
Grafikkort (skærmkort), der kan fremvise 16 eller flere farver samtdigt i en opløsning på 640 x 480 pixels.

VRML
Virtual Reality Modelling Language
ASCII baseret sprog til brug på flere platforme som muliggør 3D objekter og i den senere tid også hele animerede 3D scener at blive integreret med World Wide Web (www).
W

TIL TOP

 


WAP
Med WAP kan redigeret information fra Internet vises på mobiltelefoner eller lommecomputere, der er indrettet til denne teknik.

Website
et "sted" på Internet, for eksempel en hjemmeside med alle dens forgreninger. Normalt samlet under et domænenavn og med et fælles præg.

Webmaster
Personen, der styrer et website.

 

www
World Wide Web
Multimedie del af internettet. Tillader brugen af billeder, grafik, tekst, video, lyd mv. i form af html-dokumenter. HTP er nødvendig for benyttelse af www er (html-orienteret udvidelse af internetprotokollen TCP/IP).
WYSIWYG
What You See Is What You Get (Hvad du ser, er hvad du får)
Udtryk om softwares fremstilling af et dokuments data. Med udtrykket menes, at det, der ses på skærmen, er lig med det, man får ud på printeren. Opstået omkring overgangen fra tekstbaserede til grafiske grænseflader. ældre produkter (såsom WordPerfect 5.1) var ikke i stand til at vise, hvad man kunne forvente at få ud på printeren. Derfor var man i mange tilfælde nødt til at printe for at se et resultat. Overgangen til Windows ændrede tekstbehandling på den måde, at man nu var i stand til at se de skrifttyper, farver, størrelser mv., man havde valgt og dermed havde langt større kontrol med det færdige resultat. Disse produkter blev kaldt WYSIWYG.
X Y Z

TIL TOP

 


 

XTensions
Programmodul udviklet af tredjeparts leverandører som udvider funktionaliteten i layout-programmet QuarkXPress.
Zip Disk/Drev
Lagermedie udviklet af Iomega. En Zipdisk indeholder 70 gange mere end en floppydiskette. Senere har Zipdrevet fået konkurrence af både Jaz- og Syquestdrevet.

 

 

Opdateret d. 28.10.2003